lördag 16 mars 2013

Ur påven Franciskus tal till pressen

Ur påven Franciskus ord till den församlade pressen (6000 journalister) vill jag särskilt citera följande centrala ord:

"Ett särskilt hjärtligt tack vill jag rikta till dem som haft möjlighet att iaktta och presentera de senaste dagarnas händelser i kyrkans historia genom att troget iaktta det trons perspektiv i vilket de måste läsas. Historiska händelser kräver alltid en komplex tolkning, som i vissa fall också måste innesluta trons dimension. Kyrkliga händelser är förvisso inte mer komplicerade än politiska eller ekonomiska. Men de äger en särskilt fundamental egenskap: de svarar mot en logik, som inte är bestämd uteslutande av världsliga kategorier, och just därför är de inte så lätta att tolka och kommunicera till en bred och varierad åhörarkrets. Fastän Kyrkan förvisso också är en mänsklig, historisk institution med allt vad det innebär, så har den inte en politisk natur utan en i huvudsak andlig: den är Guds folk, Guds heliga folk som är på väg mot mötet med Jesus Kristus. Bara genom att ställa sig själv under det perspektivet kan man helt förklara hur den Katolska Kyrkan fungerar.

Kristus är Kyrkans herde, men hans närvaro i historien går via människors frihet. Bland dessa är en person utvald att tjäna som Kristi ställföreträdare, aposteln Petrus efterföljare, men Kristus är centrum, den grundläggande referensen, Kyrkans hjärta! Utan honom skulle varken Petrus eller Kyrkan kunna existera eller uppvisa något skäl för att finnas till. Som Benedikt XVI ofta upprepat är Kristus närvarande och leder sin Kyrka. I allt som hänt är slutligen den helige Ande huvudpesonen. Han har inspirerat Benedikt XVI:s beslut för Kyrkans bästa; han har lett kardinalerna i deras böner och beslut. Kära vänner, det är nödvändigt att ta tillbörlig hänsyn till denna tolkningshorisont, denna hermeneutik, för att se dessa dagars händelser i dess rätta ljus.

Av detta följer framför allt ett förnyat och uppriktigt tack för era ansträngningar under dessa  krävande dagar men också en inbjudan till att alltid söka bättre förstå Kyrkans sanna natur samt de andliga motiv som leder henne och som är de mest autentiska för att förstå henne. Ni kan vara förvissade om att Kyrkan för sin del omsorgsfullt uppskattar ert värdefulla arbete. Ni har möjlighet att samla och ge uttryck för vår tids förväntningar och behov samt att sörja för de inslag som är nödvändiga för att tolka verkligheten. Som så många andra yrken kräver också ert arbete studier, känsla och erfarenhet, men innebär också särskild omsorg om sanning, godhet och skönhet. I detta avseende står vi varandra särskilt nära, eftersom Kyrkan har som sin uppgift att kommunicera sanning, godhet och skönhet "i en persons gestalt". Det måste stå klart att vi alla är kallade inte för att kommunicera oss själva utan snarare den existentiella treenighet som skapar sanning, godhet och skönhet."

Talet finns i sin helhet tillgängligt på engelska på Vatican Information Service.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar