fredag 7 mars 2014

Sök först Guds rike

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt. 6:33). Orden kommer som en slags avslutning på Jesu uppmaning att inte göra sig bekymmer (6:25-32). Det är lätt att fastna i de romantiska beskrivningarna av himlens fåglar och ängens liljor, som till synes klarar sig utan att göra sig några bekymmer. Ändock vet vi att varken fåglar eller liljor lever så bekymmerslöst som det kan se ut. Fåglar kan bli mat åt andra och liljor kan trampas ner. Men i ett avseende är fåglar och liljor förebilder. De söker inte fylla ut sitt liv med mer än vad de behöver för att överleva. I det avseendet är människan omåttlig. Hon låter sig inte nöja med vad hon behöver för att överleva utan hon samlar på sig för att fylla ett tomrum. Detta ”tomrum” som varje människa kan känna inom sig själv har inte med kroppslig hunger och törst att göra utan är ett rop efter en mening i tillvaron. (Om man vill kan man finna ett dagsfärskt exempel på detta människans ångestrop i en recension över ”Teater terrified to the last degree” i dagens Sv.D.). Det är detta tomrum som Jesus vill fylla när han säger ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” – d.v.s. mättnad för er andliga hunger och törst.

Att söka Guds rike kan ju tyckas som en ganska enkel uppmaning om man bara vet var man skall söka och vad som menas med Guds rike. Det andliga tomrum som vi kan känna inom oss och som får oss att samla på allt mellan himmel och jord – inte bara materiella ting utan också underhållning och nöjen – är i själva verket en påminnelse om vårt gudomliga ursprung och vår gudomliga bestämmelse. Det bästa beviset för detta är att tomrummet aldrig blir fullt. ”Ögat mättas icke av att se och örat blir aldrig fullt av att höra” (Pred. 1:8). Tomrummet kan aldrig fyllas av någonting annat än av den gudomliga fullheten själv. Det är denna gudomliga fullhet som Jesus kallar ”Guds rike”.  Att söka den fullheten är människans viktigaste värv. Ingenting annat kan mätas med detta.

Många undrar var den fullheten finns. Till några fariséer, som frågade Jesus om Guds rike, svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller : Där är det. Nej, Guds rike är inom er [a.ö. ’mitt ibland er’]” (Luk. 17:20f.). Svaret kan tyckas dunkelt tills man inser att Guds rike är Jesus själv och den relation som man upprättar till honom i det ögonblick då man svarar på hans kallelse och följer honom. ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”. Det är en god levnadsregel inte bara för fastetiden utan för hela livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar