onsdag 7 januari 2015

Det fria ordet eller den fria människan?


Det fruktansvärda terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo upprör med rätta en hel värld. Den amerikanske utrikesministern kallar det för ett angrepp på den civiliserade världen, medan författare och journalister av alla politiska kulörer av naturliga skäl pekar på hotet mot yttrandefriheten och det fria ordet (se t.ex. Sam Sundbergs krönika Ett massmord riktat mot det fria ordet). Samtidigt är man noga med att varna för islamofobi och stryker gärna under att det stora flertalet muslimer är fredliga människor, som aldrig någonsin skulle komma på tanken att gripa till vapen. 

Dock finns det en djupare aspekt på problemet med islam som man av fruktan för att bli kallad islamofob sällan vågar beröra. Ofta saknar man helt enkelt kunskap om islam och betraktar alla religioner på samma sätt,  som utflöden av privata religiösa känslor som visserligen tar sig olika uttryck i vardagen men som ytterst härstammar från en och samma källa, nämligen människan själv. Samtidigt är det uppenbart att medan man av fruktan för att bli kallad islamofob ogärna kritiserar islam eller andra ”främmande” religioner så har man inga svårigheter med att kritisera kristna kyrkor. Till Charlie Hebdos försvar kan man konstatera att den i lika hög grad vågar satirisera Muhammed som påven (se Rushdie: Religion måste tåla satir). Till skillnad från islam är kristendomen tämligen immun mot satir eftersom den själv bygger på något som i högsta grad måste uppfattas som en satir av Gud, nämligen en korsfäst Gud.
(Alexamenos tillber sin Gud
Graffiti från 200-talets Rom)
Vad är det som står på spel? Efter vilket mått kan man i lika grad kritisera islam som kristendomen och andra religioner? Att bara försvara det fria ordet är att göra det för enkelt för sig och är knappast begripligt för muslimer. Det grundläggande hotet är ett hot mot den fria människan, mot människosynen och människans frihet. Här finns den klyfta som i grunden skiljer islam från kristendomen och som påven Benedikt XVI vidrörde i sin beryktade Regensburgföreläsning från år 2009. För kristendomen, särskilt i dess katolska tappning, och för hela den västliga civilisation som vuxit upp i dess skugga är det en grundbult att människan äger en fri vilja att välja mellan gott och ont och att frivilligt välja för eller emot Gud. För islam är Gud ren vilja, som står över allt det som vi kallar gott eller ont. Människan saknar fri vilja och skall i allt underkasta sig Guds obönhörliga vilja. Jag tror att också den mest liberale imam skulle hålla med om detta. En underkastelse under islam är därför inte ett godtyckligt val av en religion bland andra utan ett farväl till den fria viljan och den människosyn som präglas av Gud som förnuft och kärlek.

3 kommentarer:

 1. Religion eller tro på Gud kanske man skall säga, är inte bara en tro, ett för sant hållande. Det är inte som att byta åsikt om man vill konvertera. Nej det är ett starkt maktspel bakom varje ”Religion”. Bakom sann Kristendom står den ende Guden Jehova, Jahve, Adonai. Bakom alla andra religioner står olika demoniska makter. Jesus säger: ”De som inte är med mig är emot mig !” Läs Bibeltexten här nedan:

  1 Johannesbrevet 4:1-3
  Svenska 1917
  Här skriver Johannes inspirerad av Gud själv:

  4 ”Mina älskade, tro icke var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen.
  2 Därpå skall ni känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
  3 men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen”.

  Kära vänner, vår underbara text i Bibeln förklarar här också hur det förhåller sig med Islam. Antikrist !!! Inom Islam är det ett välkänt faktum att man inte erkänner Jesus som Guds Son. Ja man finner detta påstående i själva korantexten klart uttryckt. ”Allah har ingen son.” Detta innebär att skulle texten i Koranen varit given av Gud själv som muslimer påstår, så måste Vår Älskade Herre och Fader ha kommit i konflikt med Sig själv.

  Först låter Han profeterna i Gamla Testamentet förutsäga Jesu födsel och liv. Så låter Han Nya Testamentet berätta om Jesu födelse och liv. Och fortsätter med att berätta om att Guds Son dör på korset för människors synder och låter Honom uppstå på tredje dagen och därefter ger Honom all makt på Jorden och i Himmelen. 600 år senare skippar Gud allt detta och menar att nu måste människan börja göra goda gärningar för att bli godkända av honom själv. Helst skall de döda andra för att vara riktigt säkra på att komma in i Himmelen.

  Han låter Jesus berätta I Bibeltexten att i Himmelen är man inte som man och hustru och har heller inget intimt samliv. 600 år senare ändrar Han på allt detta och påstår nu att om du dödar anan människa som inte lever till punkt och pricka efter alla muslimska regler, så får 72 oskulder att ha sex med. Jag ni hör själva hur orimligt allt detta låter. Ja inte bara orimligt utan fullständigt och helt omöjligt !

  Här fortsätter Johannes i 1 Johannesbrevet 4 inspirerad av Gud själv: Först till oss pånyttfödda kristna:
  4 Ni, kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa; ty Han som är i er är större än den som är i världen.

  Därefter till de icke kristet troende:
  5 De är av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

  6 Vi åter är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känner vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

  Med vänliga hälsningar Kaj Östholm.

  SvaraRadera
 2. Kära vänner, här några befriande tankar om invandringen: Del 1.
  Många talar i de här dagarna om hur invandringen skall kunna hanteras på bästa sätt. Det har blivit en central politisk fråga i Sverige. Men vad handlar frågan egentligen om ? Många ser ett problem med massinvandring där människor kommer till vårt land och tar emot pengar i form av bidrag. Pengar som skulle kunna användas till behov hos vår egen befolkning. Andra ser hotet av andra kulturers och religioners intåg, och risken att dessa tar över.
  Vilka är det då som ska lösa invandrarproblemet ? Är det politikerna, ja då blir det viktigt hur vi röstar. Men är det verkligen så enkelt ? Behöver vi inte fråga oss hur Gud ser på saken ? I alla fall borde vi kristna göra det. Att inte världen ser det som ett andligt problem är inte konstigt, men att vi troende tänker som världen, är både tragiskt och djupt problematiskt.
  Hur ser då Gud på invandrare ? I 5 Mos 10:18 läser vi att Gud ”älskar främlingen och ger honom mat och kläder”, dvs. Gud ger honom möjlighet att överleva. Hur fyller Gud främlingens behov ? Gör Han det genom att låta mat och kläder komma nerdimpande från himlen ? Nej, Han använder människor för att fylla behoven.
  Nästa fråga är hur Gud ser på Sveriges ekonomi. Inser Han inte att det kostar en massa pengar att ta emot invandrare ? Visst gör Han det, men det är också Han som har inspirerat Lukas att skriva ”Ge, och ni skall få” (Luk 6:38). Vi läser också i Ords 11:24 ”Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare.” Guds ekonomi är annorlunda, och om vi som troende inte sätter Hans ekonomiska system före världens system, då har vi kommit på avvägar.
  Hur är det då med andra kulturer och religioner?
  Låt oss börja med kulturer. Vårt land är redan format av andra kulturer på många sätt, och ofta har det inneburit en välsignelse. Vad säger att det genuint svenska nödvändigtvis är det enda rätta? Och varför skulle inte svensk kultur och invandrarkulturer kunna existera sida vid sida? Vi som är ursvenskar, behöver ju inte släppa vår traditionella kultur, för att invandrare föredrar att utöva sin egen kultur. Så länge invandrarkulturen inte för med sig lagbrott, så behöver vi också inta en tolerant hållning.
  Del 2 av budskapet fortsätter:

  SvaraRadera
 3. Del 2.
  När det gäller andra religioner blir saken mer problematisk. Sverige är en demokrati, och vi har religionsfrihet. Samtidigt har vi ju som kristna ett ansvar inför Gud, att hjälpa alla människor att ta emot Jesus som deras Frälsare.
  Matt 28:18-19
  18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! …
  Vi sänder missionärer till andra länder för att människor där ska bli frälsta och få gemenskap med Gud. Men hur gör vi när andra länders människor kommer hit ? Tänk om vi skulle se invandringen som en möjlighet att vinna människor för Kristus ! Det är troligen lättare för dem att ta emot Jesus här i Sverige, än att riskera dödsstraff för konvertering i sitt hemland.
  Vi behöver påminna oss om, att det är Jesus själv som i ett radikalt och starkt uttalande stänger andra religioner ute, som en möjlighet att nå Gud.
  Joh 14:6
  6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig ”!
  1 Johannesbrevet 2:23
  23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.
  Be till Jesus, om att Han ger dig en strategi för hur du skall vinna muslimer för Kristus !
  Finns det då inte en risk att andra religioner tar över i Sverige ? Om många anhängare av någon viss religion kommer hit, kommer det inte då att påverka vårt land, och kommer dessa människor inte att försöka få ett allt större inflytande för sina annorlunda åsikter ? Självklart finns det en risk ! Men, vad avgör om den risken ska uppstå eller inte ? Är det politikernas sak ? Är det ofrälsta människors sak ? Nej, det är församlingens sak. Bakom varje religion finns en andlig verklighet, och det är hur denna andliga verklighet hanteras, som avgör vad som ska få inflytande i vårt land. Varje kristen måste ta sitt ansvar inför Gud i denna fråga !
  Jesus har gett auktoritet åt dem som tar emot Honom, och den auktoriteten innebär andligt rådande.
  Luk 10:19
  Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.
  Jesus har gett oss makt över hela den onda andevärlden, dvs. även över andemakterna bakom främmande religioner. Han har gett oss den auktoriteten, men det är upp till oss att använda den. Om vi tar auktoritet över de religiösa andemakterna, och stoppar dem, kan människor som kommer hit bli fria att ta emot Jesus. Om vi å andra sidan inte stoppar andemakterna, så kommer dessa att driva människor som kommer hit, att försöka skaffa dem allt större inflytande.
  Den största invandringsfrågan handlar alltså om hur församlingen hanterar situationen. Agerar vi utifrån kärleken och auktoriteten i Kristus, eller överlåter vi skeendet till våra politiker ?

  Kaj Östholm i samarbete...

  SvaraRadera